Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výmenné stáže zamerané na logistiku v doprave
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035215
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35740 €
Sumár projektu: Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope by rada participovala na tomto projekte, ktorý je organizovaný v rámci programu Erasmus+ a ponúknutý je spoločnosťou Agamus, s. r. o. Cieľom projektu je zúčastnenie sa 20 vybraných žiakov, ktorí budú vybraní na základe ich motivačných listov, vzdelávacích výsledkov a správania sa, stáže v podnikoch a firmách v Českej republike. Pôjde o žiakov druhého a tretieho ročníka v odbore 3759 K komerčný pracovník v doprave. Projekt má žiakom spestriť a zvýšiť kvalitu odbornej prípravy po praktickej aj teoretickej stránke. Dodá žiakom nové poznatky a skúsenosti. U žiakov to ovplyvní motiváciu v štúdiu daného odboru, zväčší sa ich obzor, zvýši sa ich hodnota a uplatniteľnosť sa na trhu práce po absolvovaní štúdia na strednej škole. Vrámci projektu budú mať možnosť rozvinúť svoje vedomosti, prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou, naučia sa pracovať samostatne, ale taktiež budú nútení naučiť sa pracovať v tíme, dokázať sa adaptovať a prispôsobiť sa pracovnému prostrediu. Vzhľadom k tomu, že počas štúdia na škole chýba žiakom dostatok praktických skúseností a pracovných návykov, očakávame účasťou v tomto projekte ich veľký posun vpred vrámci ich osobnostného rozvoja. Zároveň očakávame u žiakov zlepšenie vyjadrovacích schopností a rozvoj porovnávacích schopností žiakov, pri ktorých budú vedieť reálne zhodnotiť pozitívne a negatívne stránky tak slovenských ako aj zahraničných firiem, ich organizácie práce, manažmetu, spracovania a využívania odborných dokumentov. Stáž má žiakov podporiť v ich štúdiu, získavaní a následnej aplikácií teoretických a odborných vedomostí v praxi, zvýšiť ich motiváciu v štúdiu a podporiť ich v záujme sa rozvíjať aj samostatne. Očakávame, že prínos z účasti na projekte budú mať nie len žiaci ale aj samotná škola, ktorá žiakov na stáž vysiela. Využije informácie získané z účasti na projekte na propagáciu a prezentáciu školy pri náborových akciách žiakov do prvých ročníkov, zvýši sa kredit štúdia daného odboru.
Koordinátor:Stredná odborná škola dopravná
Martin - Priekopa