Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske vzdelanie a prax
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035173
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:121016 €
Sumár projektu:Vo výzve 2016 predkladáme projekt "Európske vzdelávanie a prax", ktorý napĺňa ciele stanovené v Stratégii internacionalizácie vzdelávania a v Charte . Chceme ako stredná odborná škola posilniť najmä odborné vzdelávanie v oblasti odbornej a praktickej prípravy žiakov tak, aby sa zvýšila ich kvalifikovanosť pre trh práce. SOŠ Handlová spolupracuje v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci s viacerými zamestnávateľmi Hornej Nitry ( GeWiS Slovakia s.r.o, Brose Prievidza, spol. s r.o, Scheuch s.r.o Prievidza, Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza a ďalšie). Zamestnávatelia vyžadujú kvalifikovaného a jazykovo vybaveného zamestnanca vo svojom odbore. V rámci projektu Erasmus+ KA1, by sme chceli rozšíriť odborné a jazykové zručnosti našich žiakov tak, aby zodpovedali náročným požiadavkám zamestnávateľov regiónu aj Európy. Aktivity projektu sú zamerané aj pre pedagogických pracovníkov. Cieľom ich odbornej stáže je možnosť získavať nové informácie a poznatky o svojom odbore a profesionálne rásť, zlepšiť a priblížiť prehľadnosť a uznávanie kvalifikácie a schopností získaných neformálnym vzdelávaním. V školskom roku 2017/18 sme plánovali mobility pre učiteľov odborných elektrotechnických predmetov, Práve elektrotechnické odbory sú nedostatkové na trhu a záujem o ne postupne vzrastá. Chceme prepojiť projekt Erasmus s projektom Centra odbornej prípravy a vzdelávania pre elektrotechniku, ktorý v súčasnosti pripravujeme. Projekt vychádza z nutnosti sústavne a plánovito pripravovať pedagogických pracovníkov pre výkon svojho povolania tak, aby obsah a aj formy vyučovania žiakov zodpovedali svojou kvalitou novo zavádzaným technológiám, technickým prostriedkom a novým metódam vyučovania. Nevyhnutným aspektom je aj riadenie školy, zvýšenie kvality školy, šírenie jej goodwill a konkurencieschopnosti na trhu vzdelávania v regióne. Na tieto ciele budú zamerané mobility vedenia školy. Očakávaným výsledkom bude úspešná realizácia Centra odbornej prípravy a jeho využívania aj pre spoluprácu s projektovými partnermi. V projekte chceme zrealizovať 7 turnusov, v ktorých by uskutočnilo mobilitu 60 žiakov a 6 pedagogických zamestnancov. Prierezovým cieľom oboch skupín je vzdelávanie v medzinárodných typoch škôl, zlepšenie odborných a jazykových kompetencií. Cieľom stáže žiakov je zvýšenie ich uplatniteľnosti na európskom trhu práce, nadobudnutie nových odborných a posilnenie jazykových kompetencií, podpora neformálneho učenia, získavanie skúseností z pobytu v inej krajine, informácií zo spôsobu vzdelávania, práce a života v krajine projektového partnera. Mobility absolvujú prednostne žiaci tretích ročníkov študijných odborov bilingválna obchodná akadémia, mechatronika, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií a technické lýceum, ktorí už majú dostatok odborných vedomostí potrebných pre odbornú prax. Mobility žiakov budú realizované v strediskách praktického vyučovania alebo v odborných dielňach našich partnerov. Doplnené budú odbornými exkurziami vo výrobných podnikoch podľa zameraní jednotlivých turnusov. V prípade mobility žiakov obchodnej akadémia-bilingválne štúdium partner Coleg Cambria zabezpečí aj prax v prevádzkach zameraných na obchod a služby. Žiaci budú sprevádzaní pedagogickým dozorom, pretože väčšina nie je plnoletá a dohľad nad žiakmi vyžadujú aj rodičia. Sprevádzajúce osoby budú vyberané tak, aby zároveň plnili úlohu odborného mentora a mohli korigovať pracovný program. Pedagogický dozor sa bude vykonávať neustále počas 24 hodín denne. Výnimkou bude len prípad, kedy jeho prítomnosť priamo nie je nutná, tz. počas pracovného programu žiakov a bude so súhlasom prijímajúcej organizácie. Zodpovednosť potom preberajú pridelení tútori v prijímajúcej inštitúcii. Sprevádzajúce osoby sú zodpovedné za bezpečný presun na /z odbornej stáže. Sprevádzajúce osoby monitorujú priebeh mobilít žiakov a komunikujú s manažmentom projektu Erasmus. Pripravujú podklady pre publicitu odbornej stáže (fotografie, články, prezentácie) a spolupracujú s manažérom projektu pre publicitu pri šírení výsledkov projektu.Všetci účastníci projektu budú zazmluvnení individuálnou zmluvou o poskytnutí finančnej podpory, budú mať vypracovaný denný pracovný program a podpíšu záväzok kvality. Odborná náplň stáží je špecifikovaná v Súhlasných listoch partnerov, ktoré sú prílohou prihlášky. V projekte budeme spolupracovať s osvedčenými partnermi: Coleg Cambria Wrexham, Veľká Británia, Polytechnikum Tallinn, SSEE Sokolnice a SOUE Plzeň, Česká republika. Všetkých partnerov manažment školy navštívil pri realizácii predchádzajúcich projektov. Presvedčili sme sa o ich kvalitnom zabezpečení stáže pre našich žiakov a učiteľov. Oceňujeme ich ochotu spolupracovať a ponúknuť nám pre projekt svoje moderne vybavené odborné učebne, strediská praktického vyučovania, odborných tútorov a odovzdať našim účastníkom nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti. Snažíme vyhľadávať nových partnerov a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu aj na úrovni projektu Erasmus+ KA2.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipova 8, Handlova
Handlová