Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností – cesta ku kreatívnej práci
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035221
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:77758 €
Sumár projektu:V projekte sme sa zamerali na všetky odbory našej školy TITT (Technik informačných a telekomunikačných technológií) , MPS (Mechanik PC sietí), GDM (Grafik digitálnych médií), PMMO (Pracovník marketingu mobilného operátora), KMP (klientský manažér pošty), aby sme mohli na stáž vyslať čo najväčšiu skupinu žiakov. Chceme vyslať na partnerské školy 5 skupín, ktoré budú realizovať projekt v štyroch oblastiach. Prvá sa zaoberá grafickým spracovaním 3D vizualizácie objektov. Naučiť sa pracovať s panoramatickou hlavou, správne vedieť používať nastavenie fotoaparátu a spojiť panoramatické foto. Úprava a spracovanie objektov v programe Sketchup. Druhou problematikou sú zabezpečovacie systémy pre domácnosti a firmy. Návrh riešenia zabezpečenia a nastavenie bezpečnostných systémov. Treťou úlohou je naplánovanie, rozvinutie a realizácia účinnej stratégie public relations pre všetky resp. vybrané prevádzky. Navrhnúť a naplánovať PR podujatie, vyhotoviť reklamný leták PR podujatia, príprava a realizácia PR podujatia, realizácia prieskumu verejnej mienky z podujatia, napísanie PR článku a výber médií v ktorom bude publikovaný. Štvrtou témou je programovanie. Vytvorenie Camera Slider s riadením rýchlosti posuvu pomocou mikropočítača Arduino, poskladanie mechanických a elektrických častí Camera Slider vrátane krokového motora, naprogramovanie mikropočítača Arduino na ovládanie otáčok krokového motora. Vytvorenie web aplikácie (užívateľského rozhrania) pre ovládanie posuvu z mobilného telefónu OS android. Oživenie WiFi komunikácie medzi mobilom a mikropočítačom Arduino. Otestovanie hotového riešenia. Programovanie v jazyku C# za použitia vývojového prostredia MS Visual Studio a BlueJ. Do VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha a Stredni skola teleinformatiky, Ostrava, prispevkova organizace vyberieme žiakov z dvoch odborov Mechanik počítačových sietí (MPS) a Technik informačných a telekomunikačných technológií (TITT). Do oboch škôl vyšleme skupinu po desiatich žiakov. V jednej desaťčlennej skupine bude päť žiakov z odboru MPS a päť žiakov z odboru TITT. Do Andreas-Gordon-Schule v Nemecku vyšleme skupinu dvanástich žiakov. Skupina bude pozostávať z odborov MPS, TITT a GDM . Do školy v Trutnove vyšleme skupinu piatich žiakov. Žiaci v Trutnove budú vybraný zo študijného odboru PMMO, KMP a GDM. SOŠ IT (reklamná agentúra), Banská Bystrica a zástupcovia jednotlivých študijných a učebných odborov SOŠ a SOU Trutnov (zadávateľ úlohy) na spoločnom brífingu stanovia ciele PR podujatia (žiaci odboru GDM vyhotovia propagačné materiály). Do školy v Hradci Králové bude vybraných päť žiakov z technických odborov TITT a MPS. V Prahe budú žiaci realizovať problematiku zabezpečovacích systémov. V Ostrave a v Nemecku budú žiaci riešiť problematiku programovania. Konkrétne v Ostrave to bude programovanie v jazyku C# za použitia vývojového prostredia MS Visual Studio a BlueJ. V Nemecku to bude vytvorenie krokového motora Camera Slider. V Trutnove sa zamerajú na oblasť vytvorenia PR podujatia a v Hradci Králové sa zamerajú na grafické spracovanie 3D vizualizíciu budov a panoramatické foto. Každá skupina vytvorí kompletnú dokumentáciu, video dokumentáciu, prezentáciu ako celý projekt počas dvoch týždňov prebiehal a aké budú výstupy. Všetky spomenuté dokumenty budú zverejnené na stránke našej školy a budú k dispozícii pre širokú verejnosť. Samotný projekt je stavaný na požiadavky dnešnej doby a na internet of things, teda internet vecí. Vzhľadom k tomu že naši žiaci chodia v rámci odbornej praxe do rôznych firiem, ktorých sa táto problematika týka im bude nápomocný v ich ďalšom vzdelávaní a budúcom povolaní. To isté sa týka aj žiakov zameraných na ekonomické odbory, teda žiakov ktorí pôjdu na odbornú stáž k partnerovi do Trutnova. Čo sa týka počtu sprevádzajúcich osôb sme tak ako v každom roku ostali pri systéme do Čiech kde budeme mať skupiny v počte 5 a 10 žiakov tak ku každej skupine bude pridelená jedna sprevádzajúca osoba a do Nemecka kde pôjde 12 žiakov, 2 sprevádzajúce osoby s dôvodu vyššieho počtu žiakov. Projekty ERASMUS+ realizujeme každý rok a je o ne veľký záujem zo strany žiakov a snažíme sa ich každý rok inovovať a prispôsobovať na momentálne trendy a nové technológie. Samozrejme najväčší prínosom sú pre zúčastnených sa žiakov, kde sú im poskytnuté iné, nové postupy ako aj najnovšie technológie pri vyučovaní. Druhý prínos vidíme v stúpaní samotného kreditu školy. Termíny projektov sú v súhlasných listoch, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky.
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológii
Banská Bystrica