Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erasmus + - šanca odborného rozvoja pre najlepších
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045938
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52105 €
Sumár projektu:SPŠE Hálova má v súčasnosti významné postavenie medzi SOŠ elektrotechnického a IT zamerania v bratislavskom regióne. Túto pozíciu si získala dlhodobým plnením vytýčených strategických cieľov: 1. Zabezpečovanie kvality výchovy a vzdelávania na úrovni SPŠE Hálova ako poskytovateľa OVP v súlade s odporúčaním EQAVET. 2. Plnenie očakávaní a potrieb zamestnávateľov elektrotechnického a IT zamerania s osobitným dôrazom na prípravu absolventov nového študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie (IST). 3. Znižovanie miery nezamestnanosti absolventov SPŠE Hálova. 4. Zvyšovanie pracovného uplatnenia absolventov SPŠE Hálova v krajinách EÚ. Strategické ciele plánujeme dosiahnuť plnením úloh na roky 2018 - 2019: - zapojiť do zabezpečovania kvality všetkých zamestnancov a uchádzať sa o získanie Certifikátu kvality ISO 9001, - inovovať Školské vzdelávacie programy na základe požiadaviek gestorov študijných odborov, zamestnávateľov a požiadaviek trhu práce, - od 1. 9. 2018 zvýšiť hodinovú dotáciu predmetu prax z predpísaného minima 9 h na 15 h týždenne za celé štúdium a zaviesť odbornú prax žiakov u zamestnávateľov v jednom dni v týždni počas celého 4. ročníka štúdia, - realizovať prípravu inštruktorov pôsobiacich na pracoviskách zamestnávateľov ako kľúčových činiteľov kvality OVP, - naďalej realizovať mobilitné aktivity žiakov a zamestnancov v európskych školách s cieľom zvyšovania kvality v oblasti riadenia, odbornosti, jazykovej vybavenosti žiakov aj zamestnancov, - realizovať mobilitné aktivity zamerané na odbornú prax žiakov u zamestnávateľov v európskych krajinách. V súlade s Európskym plánom rozvoja SPŠE Hálova je hlavným cieľom projektu "Erasmus + - šanca odborného rozvoja pre najlepších" skvalitňovanie a zatraktívnenie odborného vzdelávania, nadobudnutie vedomostí, praktických skúseností a zručností pre vybrané kvalifikácie v pracovnom a edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií. Rovnako dôležité je uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníkov. Naplnením tohto cieľa chceme dosiahnuť zvýšenie profesijnej uplatniteľnosti žiakov, zvýšenie kvalifikácie učiteľov odborných predmetov, zlepšenie riadiacich kompetencií manažmentu školy, a tým aj zvýšenie kvality SPŠE Hálova ako vzdelávacej inštitúcie. V projekte plánujeme zrealizovať 2 turnusy 2-týždňových stáží žiakov OVP v školách v zahraničí (aktivita A1, I. a II. turnus - 16 žiakov) a 2 turnusy praxe vo firmách v zahraničí (aktivita A1, III. A IV. turnus - 12 žiakov). Cieľom všetkých mobilít je nadobudnutie nových odborných kompetencií a získanie zručností pre nové kvalifikácie v zahraničnom prostredí. Žiaci absolvujú pripravené vzdelávacie jednotky, obsahom ktorých sú praktické cvičenia zamerané na programovanie, elektroniku, multimédiá a prax vo firmách zameranú na oblasť elektrotechniky a sektor IT. Pri realizácii, hodnotení a uznaní výsledkov stáží využijeme metodológiu ECVET. Žiacke mobility nadväzujú na dobré skúsenosti zo 4 predchádzajúcich úspešne zrealizovaných projektov s partnermi SOU a SOŠ Kralupy nad Vltavou, VOŠIS a SŠEMI Praha a SPŠE Havířov. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov praxe v zahraničných firmách plánujeme v projekte pokračovať v spolupráci s VOŠIS a SŠEMI Praha a SPŠE Havířov a zrealizovať 2 turnusy praxe vo firmách pre 12 žiakov. Posilníme tým súčasnú prioritu odborného vzdelávania - vzdelávanie prácou. Pri výbere účastníkov dostanú príležitosť aj žiaci s nedostatkom príležitostí a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nadobudnuté kompetencie budú mať účastníci projektu potvrdené v dokumentoch Europass Mobilita a Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže. Získaním novej kvalifikácie sa zvýši ich uplatniteľnosť v praxi. Cieľom odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí (aktivita A2 – 1 zamestnanec) je rozšírenie kompetencií v oblasti vyučovacích metód a didaktiky tieňovaním výučby odborných predmetov multimediálna technika a spracovanie multimédií. Skúsenosti zo stáže učiteľ predstaví na zasadnutiach predmetových komisií. Výstupom analýz bude návrh inovácií metód a foriem výučby, ktoré učitelia začnú aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Overenie inovácií sa uskutoční na ukážkových vyučovacích hodinách, inovácie implementujeme do učebných osnov školského vzdelávacieho programu študijného odboru 2675 M elektrotechnika. Realizáciou mobilitných aktivít SPŠE Hálova prispieva k podpore európskej dimenzie vo vzdelávaní, aktívne sa zapája do procesu zvyšovania kvality, modernizácie a internacionalizácie. Posilňuje sa tým pozitívne vnímanie školy, ktoré sa ako konkurenčná výhoda prejaví zvýšeným záujmom o štúdium zo strany absolventov ZŠ a zvýšeným záujmom zamestnávateľov o kvalitných absolventov.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Bratislava