Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax inovatívne
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045975
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54386 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou je strednou odbornou školou zaoberajúcou sa odborným vzdelávaním a prípravou v ekonomickej oblasti, ktorej základom je štúdium ekonomických premetov, relevantných legislatívnych predpisov, IKT a jazykov (slovenského, anglického, nemeckého a ruského jazyka). Väčšina našich žiakov má záujem o anglický jazyk. Škola poskytuje vzdelanie v štvorročnom študijnom programe. Pridanou hodnotou štúdia na našej škole je kladenie dôrazu na nevyhnutnosť prepájania teórie s praxou, prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých majú žiaci možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti a zručnosti v simulovanom zahraničnom obchodnom prostredí. Ďalej žiaci 3. a 4. ročníka musia absolvovať povinnú odbornú prax na dohodnutých pracoviskách. Práve tu sa nám otvára priestor pre identifikáciu našej potreby, ktorou je prehlbovať prepájanie teórie s praxou tak, aby sme vyprodukovali nielen teoretických odborníkov pre pracovný trh, ale najmä skúsených a prakticky použiteľných odborníkov s aktívnou komunikáciou v anglickom jazyku. V roku 2017 sa nám podarilo prvýkrát v histórii školy zrealizovať povinnú odbornú prax vo firmách v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, KA1 Mobilita učiacich sa a zamestnancov. Táto aktivita zaznamenala veľký úspech nielen medzi 15 žiakmi, ktorí ju absolvovali, ale následne aj medzi ostatnými žiakmi a pedagógmi. V konečnom dôsledku úspech zaznamenala aj škola, ktorá sa touto aktivitou odlíšila od iných škôl, čím získala na atraktivite. Preto sme sa rozhodli v tejto aktivite školy pokračovať, podaním ďalšej prihlášky v rámci tohto programu. Význam odbornej praxe v medzinárodnom prostredí vidíme hlavne v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov obchodnej akadémie na národnom a európskom trhu práce. Cieľom tohto projektu je: Zvýšiť uplatniteľnosť našich žiakov na trhu práce prostredníctvom odborného výcviku a prípravy v zahraničných spoločnostiach čím dôjde k zvýšeniu ich kompetencií a zručností v odbornej oblasti. Predmetom projektu je realizácia zahraničných mobilít, ktoré prebehnú v Česku (konkrétne v Ostrave) a v Anglicku (konkrétne v Londýne), v trvaní 2 týždňov, t.j. 10 pracovných dní, spolu s cestou a víkendom 14 dní. a zúčastní sa jej spolu 26 žiakov. Prostredníctvom spolupráce so vzdelávacou spoločnosťou ADC College v Anglicku bude 12 našich žiakov umiestnených vo firmách pôsobiacich v oblasti Bussiness admin. V rámci mobilít v Českej republike budú žiaci umiestnení vo firmách: účtovnícka firma, personálna agentúra, advokátska kancelária. Aby sme zabezpečili kvalitu projektu, prebehne jeho realizácia pod dozorom projektového tímu v zložení - projektový manažér, koordinátor projektu, finančný manažér. Absolvovaním zahraničných mobilít žiaci získajú prehľad o fungovaní pracovného trhu v Anglicku aj v Česku, o možnostiach podnikania, právach a povinnostiach podnikateľských subjektov, o princípoch fungovania obchodu s nehnuteľnosťami, získajú informácie o možnostiach kariérneho rastu a podpore mladých ľudí pri zamestnávaní sa, o sociálnej politiky a sociálnom systéme v Anglicku, o fungovaní a podmienkach fungovania ako aj o systéme financovania charitatívnych organizácií, krátky prehľad o dotačnej politike, nadobudnú informácie o metódach výučby anglického jazyka, o dôležitosti marketingu či už v osobnom živote alebo v pracovnom obchodnom prostredí. Za najväčší prínos projektu na osobnej úrovni žiakov bude nadobudnutie nových skúseností a odborných zručností, vrátane zlepšenia jazykových kompetencií. Projekt im poskytne jedinečnú životnú skúsenosť a motivuje ich k ďalšiemu odbornému, jazykovému a osobnému rastu. Naučia sa ako to funguje v zahraničnej spoločnosti, oboznámia sa s povinnosťou chodiť do práce, mať presne stanovený pracovný čas, pracovať v multietnickom kolektíve, byť zodpovedný a uvedomovať si dôležitosť práce, ktorú musia vykonávať. Realizácia projektu má prínos aj pre školu, význam odbornej praxe v medzinárodnom prostredí sa prejaví hlavne v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov obchodnej akadémie na národnom a európskom trhu práce. Uskutočnenie stáže v Londýne, zvýšilo podľa odozvy z dňa otvorených dverí v decembri 2017, atraktívnosť odborného vzdelávania a podporilo záujem o získanie kvalitných odborných I komunikačných kompetencií na našej škole. V neposlednom rade sa zlepšil imidž školy a tiež motivácia žiakov z nižších ročníkov na získavanie odborných a jazykových kompetencií v snahe zúčastniť sa podobnej stáže. Sme presvedčení, že realizáciou tohto projektu a jeho ďalším opakovaním jednoznačne zvýšime šance našich žiakov uplatniť sa na trhu práce a zároveň prilákame ďalších potenciálnych záujemcov o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Vranov nad Topľou