Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turiec do Európy, Európa do Turca 2018
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045978
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:203997 €
Sumár projektu:1. národnému konzorciu stredných odborných na Slovensku tento projekt pomôže naplniť ďalšiu časť plánu rozvoja medzinárodnej spolupráce a nadviaže na úspešne realizované projekty KA1 v rokoch 2014-17. Konzorcium vzniklo v 2013 s víziou vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a interakcie pri napĺňaní cieľov a poslania jednotlivých zapojených organizácií, ktorými sú školy z regiónu Turiec z oblasti OVP: Stredná priemyselná škola (SPŠ), Stredná škola obchodu a služieb (SOŠOaS), Obchodná akadémia Martin (OAMT) a koordinátor konzorcia K.A.B.A. Slovensko (KABA), priekopnícka organizácia v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku s bohatými skúsenosťami ako partner aj ako koordinátor v mnohých medzinárodných projektoch ako v oblasti osobnostného rozvoja tak aj realizácie mobilít v EÚ. Cieľom projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2018 je využitie doterajších vedomostí, skúseností a nadviazaných partnerstiev za účelom zvýšiť kvalitu poskytovaného OVP a umožniť účastníkom vzdelávaním prácou a tréningom získať vedomosti, zručnosti a profesionálny postoj, či osvojiť si správne návyky. To dokážeme vďaka zabehnutej spolupráci členov konzorcia a tiež vybudovanej širokej sieti partnerov, organizácii, firiem na regionálnej, národnej ale aj európskej úrovni ako aj dobrým vzťahom so samosprávou. Pre mobilitné projekty v OVP je to kľúčové, nakoľko v tomto projekte naplánované mobility 74 žiakov (predpoklad cca 15% znevýhodnených) v 7 turnusoch sú výsledkom komunikácie nielen so školami, ale aj so zamestnávateľmi v regióne a sú zacielené na napĺňanie potrieb všetkých strán. V rámci mobilít si žiaci rozšíria alebo získajú v zahraničí nové vzdelávacie výstupy (VV) uplatniteľné v praxi, v súlade s kvalifikáciou, na ktorú sa pripravujú a to najmä takých, ktoré by vo vysielajúcej škole nemohli získať, ale trh práve potrebuje, alebo v blízkej dobe bude potrebovať. Efektívne hodnotiť a zabezpečiť uznávanie VV dosiahnutých v zahraničí dokážeme vďaka používaniu prvkov ECVET. V prípravnej fáze žiaci 40-dňovej mobility absolvujú jaz.pr. OLS a kurz bilancie kompetencií (BK) za asistencie certifikovaného poradcu pre BK z KABA, v ktorom použijeme aj nástroje, ktoré sme importovali v rámci projektov SCAN (LdV TOI 2012) a CompCert (KA2 2015). Vďaka tomu získajú žiaci prehľad o svojich dominantných kompetenciách, dôležitosti stanovovať si ciele a ďalšej kariérovej orientácii. Na 40 dňovú odbornú stáž (v rámci Aktivity 1) bude vyslaných 6 žiakov z OAMT v odboroch obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu do firiem v Španielsku. Ďalej dvojtýždňové odborné stáže absolvuje 12 žiakov SOŠOaS odbor IT a informačné služby v obchode do firiem v ČR, 12 žiakov SPŠ odboru logistika vo firmách v Nemecku a 12 žiakov OAMT odboru obchodná akadémia vo firmách v Španielsku. Dvojtýždňové odborné stáže v tréningovom centre/škole v UK absolvuje 20 žiakov odboru technické lýceum, informatika a strojárstvo a 12 žiakov SOŠOaS v odbore Hotelová akadémia. Aby bol však dopad na región dlhodobý a signifikantný a došlo k reálnemu zvyšovaniu kvality poskytovania OVP, je ďalším cieľom pokračovať v spolupráci regionálnych aj EÚ partnerov a konzorcia na úrovni vedia škôl ako aj výmenou skúseností na úrovni kolegov odborných pedagógov. Výmenou osvedčených postupov, skúseností a poznatkov, nových metodík a kurikúl, ktorá začala vďaka mobilitám zamestnancov v OVP v minulých rokoch došlo k pozorovateľnej zmene k lepšiemu. Mnohí pedagógovia si doniesli domov nielen novinky a materiály od ich kolegov v rámci odboru, ale aj novú motiváciu a chuť k ďalšej práci nad rámec ich súčasných aktivít a vo viacerých prípadoch už došlo aj k obohateniu školských kurikúl, ktoré sa používajú pri výuke. Preto sme zaradili do projektu mobility celkom 24 odborných pedagógov a zástupcov z vedenia škôl, vďaka ktorým prehĺbime spoluprácu s existujúcimi a nadviažeme s novými partnermi. V rámci Aktivity 2 sú naplánované mobility vedúcich pracovníkov a odborných pedagógov: 8 účastníkov do školy v Estónsku, ktoré je lídrom v oblasti vzdelávania v EÚ, 8 odb. pedagógov na job-shadowing do školy v UK a 4 účastníci na job-shadowing do školy v Poľsku a 4 účastníci do firiem v Nemecku. V maximálnej miere použijeme online nástroje monitorovania a hodnotenia - konkrétne náš portál ucetzrucnosti.sk, ktorý vyvíjame pre potreby mobilít a kde postupne implementujeme používané prvky ECVET. Na tomto portáli si účastníci mobilít vedú denné záznamy, ktorých originalitu oceňujeme v rámci súťaže na diseminačnom podujatí - záverečnej konferencií projektu, za účasti lokálnych partnerov, škôl, zástupcov samosprávy a verejnosti. Tieto záznamy sú najúprimnejšou spätnou väzbou a inšpiráciou od žiakov a pedagógov. Všetci účastníci, zahraniční partneri a členovia konzorcia s lokálnymi mediálnymi partnermi sa zapoja do diseminačných aktivít, na sociálnych sieťach a webstr. partnerov.
Koordinátor:K.A.B.A. Slovensko
Martin