Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa navzájom
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046202
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7385 €
Sumár projektu:Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3-6 rokov. Súčasťou jej činnosti je oblasť pedagogického riadenia. Oblasť riadenia je silnou stránkou materskej školy, čo je výsledkom kvalitného vedenia, manažmentu ale aj profesionality vedúcich zamestnancov školy. V oblasti riadenia je najväčšou oporou vedenie školy a samozrejme dobrá orientácia v školskej legislatíve vedúcich zamestnancov v MŠ. Pedagogické riadenie realizujeme v súlade s víziou, hodnotami a etickým kódexom materskej školy a orientujeme sa predovšetkým na skvalitnenie podmienok a procesu výchovy a vzdelávania. Hlavným zámerom je doviesť dieťa na konci predškolského vzdelávania k tomu, aby v rozsahu svojich osobných možností a predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a dosiahlo čo najvyšší stupeň kompetencií, ktoré bude schopné uplatňovať v budúcom živote. Prioritné oblasti materskej školy: - bezpečné prostredie pri inkluzívnej výchove - multikulturalita - poznanie rozličných kultúr a utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér - integrácia - handicapované deti včleňovať medzi zdravé a zvýšenú pozornosť venovať deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - tímová participácia materskej školy a rodiny - diagnostikovanie hrou, kde učiteľ rozpozná individuálne dispozície a rozvojový potenciál detí - enviromentálna výchova Naplnenie ŠkVP je možné len s kvalitnými pedagógmi a kvalitným vedením školy. Pedagogické riadenie realizujeme v súlade s víziou, hodnotami a etickým kódexom materskej školy. Materská škola má vypracovaný systém kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Realizovaním projektu chceme naplniť ciele: 1. Rozširovať program enviromentálnej výchovy s prepojením na všetky činnosti materskej školy 2. Zaviesť vzdelávací systém Step by Step, ktorý umožní budovať postoje, vedomosti a zručnosti 3. Medzinárodnú otvorenosť školy, budovanie vzájomnej spolupráce s inými európskymi organizáciami prostredníctvom účasti na projektoch 4. Akceptovanie a prijímanie vyučovacích techník a metód iných európskych krajín, podpora inovácií vo výučbe Hlavnou aktivitou projektu je hospitácia na 2 materských školách, zúčastní sa jej 14 učiteľov materskej školy. Partnermi projektu sú: Materská škola Svitavy, Milady Horákové 27, Česká republika V rámci hospitácií budeme poznávať vzdelávací systém Step by Step, u partnera v Čechách ho evidujú pod názvom Začať spolu. Oboznámime sa so zavádzaním tohto systému v partnerskej škole, čo im systém priniesol, predovšetkým aký význam má pre deti, ako ich rozvíja. Mobilitu chceme realizovať aj preto, aby sme sa v praxi presvedčili akými aktivitami sa systém Step by Step uplatňuje, akými činnosťami sa napĺňa jeho cieľ. Zaujímajú nás aj prípravy učiteľov pri zavádzaní systému, akú prípravu absolvovali, aké materiály si museli pripraviť. Materská škola Svitavy, Vetrna11, Česká republika V oblasti enviromentálnej výchovy chceme získať informácie aké aktivity materské školy realizujú okrem separácie surovín, informovať sa o ich systéme prepracovaných úloh a získať dokumentáciu k celej enviromentálnej výchove a k didaktickým aktivitám. U oboch partnerov Počas trvania hospitácie chceme spoznať metódy vyučovania všetkých pedagogických zamestnancov. Účastníci mobility budú pozorovať metódy práce s deťmi a potom ich prekonzultujú s jednotlivými vyučujúcimi. Dopad na účastníkov projektu - účastníci získajú 1. vedomosti zo vzdelávacieho systému Step by Step 2. vedomosti a zručnosti z metodiky výučby detí 3. získajú vedomosti o enviromentálnych aktivitách a dokumentáciu k enviromentálnej výchove Dopad na žiadateľa projektu 1. Rozširovanie programu enviromentálnej výchovy s prepojením na všetky činnosti materskej školy 2. Zavedenie vzdelávacieho systému Step by Step, ktorý umožní budovať postoje, vedomosti a zručnosti detí 3. Medzinárodnú otvorenosť školy, budovanie vzájomnej spolupráce s inými európskymi organizáciami prostredníctvom účasti na projektoch 4. Akceptovanie a prijímanie vyučovacích techník a metód iných európskych krajín, podpora inovácií vo výučbe 5. Zapracovanie výsledkov mobility do tematických plánov materskej školy 6. Získanie medzinárodných kontaktov, internacionalizácia výučby, vytvorenie partnerstiev 7. Sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou spôsobilosťou, stúpa motivácia učiteľov pri implementácií nových metód počas vyučovacích hodín 8. Učitelia a škola napredujú v profesionálnom rozvoji, zvyšuje sa úroveň vyučovania a úspešnosť detí.
Koordinátor:Materská škola Ul.Dr. Jánskeho 8 Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom