Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2018 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 5 MB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 662 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 515 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 313 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár priebežnej správy
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
 • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 125 KB]
 • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 107 KB]
 • Vzor pracovného výkazu k intelektuálnym výstupom [SK, xlsx, 51 KB]
 • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačným podujatiam [SK, docx, 123 KB]
 • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacím aktivitám [SK, docx, 107 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [EN, , 0]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 422 KB]