Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Aliancie pre sektorové zručnosti

Čo je to?

Aliancie pre sektorové zručnosti sú nadnárodné projekty, ktoré slúžia na identifikáciu alebo využívanie existujúcich a vznikajúcich potrieb zručností v konkrétnom odvetví hospodárstva a/alebo na transformáciu týchto potrieb do učebných plánov odborného vzdelávania s cieľom reagovať na uvedené potreby.

Aliancie pre sektorové zručnosti musia uplatňovať celoeurópske nástroje, ako sú napríklad EQF, ECVET, EQAVET, ako aj odporúčanie Rady týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, ak je to vhodné.

Ciele

Cieľom aliancií pre sektorové zručnosti je riešiť nedostatok požadovaných zručností v prípade jedného či viacerých profilov povolaní v konkrétnom sektore. Ich úlohou je identifikovať existujúce alebo nové potreby trhu práce v jednotlivých sektoroch (strana dopytu) a naďalej zvyšovať ponuku systémov počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy na všetkých úrovniach tak, aby sa prispôsobila potrebám trhu práce (strana ponuky).

Projekty majú prispieť k zlepšeniu kvality a relevantnosti systémov odborného vzdelávania a prípravy v Európe tak, ako je stanovené v Spoločnej správe Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca ET 2020 a ako stanovili ministri zodpovední za odborné vzdelávanie a prípravu v záveroch z Rigy z 2015 v odsúhlasenom novom súbore strednodobých cieľov pre obdobie 2015 – 2020.

Kto sa môže zapojiť?

 • odborné školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy;
 • podniky, sociálni partneri a ďalší zástupcovia pracovného života, vrátane obchodných komôr a ďalších podnikateľských organizácií;
 • akákoľvek organizácia aktívna v sektore OVP;
 • organizácie zodpovedné za tvorbu politík a rozhodovanie v OVP;
 • sektorové výskumné ústavy;
 • úrady pre akreditáciu, certifikáciu, uznávanie alebo kvalifikáciu (úrady s „regulačnou funkciou“).

Podporované aktivity

Skupina 1: Aliancie pre sektorové zručnosti pre rozvoj sektorových prístupov prostredníctvom nadnárodných „platforiem excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy“
 • rozvoj pilotných projektov založených na inovatívnych metódach spolupráce ako prvého kroku k založeniu „platforiem excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy“;
 • rozvoj sektorových prístupov pre vytvorenie a poskytovanie obsahu odborného vzdelávania a prípravy v kombinácii so strategickým prístupom k rozvoju zručností na miestnej/regionálnej úrovni.

Skupina 2: Aliancie pre sektorové zručnosti podporujúce navrhovanie a tvorbu OVP
 • vytváranie a realizovanie spoločného vzdelávacieho obsahu pre programy odborného vzdelávania pre jednu alebo viacero súvisiacich profesií v určitom sektore;
 • vytváranie metodík odbornej prípravy.

Skupina 3: Aliancie pre sektorové zručnosti na implementáciu nového strategického prístupu („koncepcie“) sektorovej spolupráce v oblasti zručností.

Dopad

Úlohou aliancií pre sektorové zručnosti je vypracovať komplexný plán šírenia informácií vrátane:
 • aktívnej stratégie šírenia informácií, ktorá bude mať dosah na zainteresované strany, tvorcov politík, kariérnych poradcov, podniky a mladých študentov v povinnej školskej dochádzke, v súvislosti s povolaniami, po ktorých je na trhu práce veľký dopyt alebo majú potenciál na vytvorenie nových podnikateľských príležitostí,
 • uplatňovania výsledkov v rámci celého odvetvia,
 • sprístupnenia výsledkov aliancie prostredníctvom otvorených licencií.
Viac informácii na webe výkonnej agentúry alebo zo záznamu z webinára zo 6. decembra 2018.

Výzva 2019

Vo Výzve 2019 boli úspešné dve slovenské inštitúcie: Creative industry Košice a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Zoznam všetkých schválených Aliancií pre sektorové zručnosti môžete nájsť tu.

Výzva 2020

Avizovaný termín podávania prihlášok: 26. február 2020
Rozpočet: 700 000 € až 4 000 000 € na jeden projekt v závislosti od typu projektu


Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie